close

  EGO sp z o.o.

    NIP: 5170406815

Zapraszamy do kontaktu 

tel: (+48) 533399501

e-mail:info@egoone.pl

 

Zasady wynajmu samochodów w EGO RENT

Żeby skorzystać z oferty wynajmu samochodów EGO RENT klient musi spełnić kilka warunków. Wynajem samochodu wiąże się także z pewnymi wymaganiami. Dokładne zasady oraz warunki korzystania z naszych usług znajdą Państwo poniżej.

Podstawowe zasady które musisz znać:

 • minimalny wiek kierowcy to 25 lat (kl. Mini/Ekonomiczna), 28 lat (kl. Kompakt/Crossover), 35 lat (kl. Premium/Van)
 • kierowca musi posiadać prawo jazdy min. 1 rok
 • na czas wynajmu blokowana jest kaucja zwrotna (wysokość kaucji zależy od klasy samochodu)
 • akceptujemy płatność gotówką, kartą płatniczą bądź kredytową oraz przelewem
 • w samochodach obowiązuje zakaz palenia oraz przewożenia zwierząt

 

 

 

Ogólne Warunki Najmu Pojazdu

Definicje
Wynajmujący: Ego Sp. Z o.o., ul. Okluickiego 18, 35-222 Rzeszów,
NIP: 5170406815, REGON: 386145110
Najemca: osoba prywatna lub firma określana w umowie najmu, która swoim podpisem oświadcza, iż przyjmuje poniższe warunki najmu oraz osobistą odpowiedzialność za Pojazd powierzony mu w użytkowanie na warunkach określonych w umowie.
Pojazd: samochód stanowiący przedmiot najmu wskazany w Umowie
Umowa: umowa najmu Pojazdu zawarta przez Strony
Strony: Najemca lub Wynajmujący
Kierowca: osoba wymieniona w Umowie przez najemcę upoważniona do korzystania z Pojazdu przez okres trwania umowy.

I. Ogólne informacje
1. Każdy wynajmujący oświadcza, że ma ukończone 21 lat oraz prawo jazdy powyżej 1 roku.
2. Najemca zobowiązany jest do okazania dwóch dokumentów: akceptowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu.
3. Wynajęty Pojazd nie może być używany:
a) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu,
b) do uruchamiania lub holowania innych Pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów,
c) w wyścigach, rajdach lub zawodach,
d) gdy Najemca lub inny Kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.
W przypadku stwierdzenia naruszenia jednego z powyższych zakazów na najemcę zostaje nałożona kara umowna w wysokości – 2500 zł
4. Osoba trzecia, nie wskazana w Umowie, nie może użytkować Pojazdu bez zgody wynajmującego.
5. Dodatkowego Kierowcę można dodać również w trakcie trwania Umowy po uprzednim wyrażeniu zgody Wynajmującego. Zgodę do kierowania Pojazdem przez osobę nie wymienioną w umowie można uzyskać drogą mailową przesyłając zeskanowany dowód osobisty/paszport i prawo jazdy na adres mailowy kontakt@ecjrent.eu.
6. W Umowie zostaje określony rodzaj i marka Pojazdu oraz dokładny koszt jaki będzie musiał ponieść Najemca za wynajem.
7. Czas najmu jest ściśle określony w Umowie, a wydłużenie najmu ponad 1 godzinę skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z pkt 12.
8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru Pojazdu na koszt najemcy w przypadku użytkowania Pojazdu niezgodnie z umową lub zwłoki z zapłatą, bez zwrotu kaucji co nie zwalnia jednak Najemcy z obowiązku uregulowania należności.
9. Najemca otrzymuje Pojazd zatankowany do pełna i zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu z pełnym bakiem paliwa, tankując na najbliższej stacji paliw od punktu zwrotu Pojazdu. w przeciwnym przypadku Najemca ponosi koszty brakującego paliwa oraz dodatkową opłatę za usługę tankowania wymienioną w opłatach dodatkowych.
10. W przypadku braku kontaktu przez Najemcę w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia najmu oraz niezwrócenia Pojazdu, Wynajmujący ma prawo potraktować ten fakt jako przywłaszczenie i zgłosić sprawę na Policję. Opłata za rozpoczęcie procedury zgłoszenia przywłaszczenia określona jest w Opłatach Dodatkowych.
11. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą wynajmującego po uprzednim kontakcie Najemcy drogą mailową lub telefoniczną, na co najmniej 24 godziny przed upływem okresu najmu przewidzianego w Umowie pod warunkiem dokonania przez Najemcę z góry opłaty za dodatkowy okres najmu.
12. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie uzgodnionym zgodnie z postanowieniem pkt 11, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości 1000 PLN za każdy rozpoczęty dzień oraz ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku uszkodzenia i awarii Pojazdu.
13. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązującego w danym kraju. Nieznajomość przepisów nie zwalnia najemcy od odpowiedzialności cywilnej i karnej.
14. Najemca otrzymuje Pojazd sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.
15. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia i innych materiałów eksploatacyjnych ponosi w całości Najemca.
16. Najemca otrzymuje Pojazd czysty. Przy zwrocie Najemca zobowiązany jest oddać Pojazd czysty w środku i na zewnątrz.
17. Najemca lub Kierowca zobowiązany jest do:
a) Zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza Pojazdem dokumentów oraz kluczyków),
b) Wykonywania na własny koszt obsługi codziennej Pojazdu, a w szczególności do sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania świateł,
c) Stosowania w Pojazdach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym.
18. W Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu.
19. W przypadku zwrotu brudnego Pojazdu, którego stan czystości nie pozwala na przeprowadzenie dokładnych oględzin opłaty za ewentualne uszkodzenia, mogą być pobrane od Najemcy po umyciu Pojazdu przez Wynajmującego.
20. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy lub Kierowcy organom do tego uprawnionym (np. Policji, Staży Miejskiej, GITD).

II. Wyjazd poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
1. Wyjazd Pojazdem poza granice RP, wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na Umowie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów zagrożonych lub objętych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Albanii i Mołdawii są zabronione.
2. Wynajmujący zapewnia wyposażenie dodatkowe zgodnie z polskimi przepisami. W przypadku wyjazdu za granicę Najemca zobowiązany jest do doposażenia Pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.
3. Pozwolenie na wyjazd zagraniczny podzielony jest na trzy strefy:
S1. Słowacja, Czechy, Niemcy
S2. Francja, Austria, Belgia, Węgry, Słowenia, Łotwa, Estonia, Szwajcaria, Litwa
S3. Chorwacja, Grecja, Bułgaria, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Dania, Holandia.

III. Opłaty
1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat związanych z wynajęciem Pojazdu przed najmem własną kartą płatniczą Visa lub Mastercard. W przypadku Pojazdów klasy D, premium, VAN oraz BUS wymagana jest karta kredytowa.
2. W chwili wynajmu pracownik pobiera opłatę za wynajem Pojazdu oraz dokonuje pre-autoryzacji kwoty kaucji zwrotnej w ramach zabezpieczenia na poczet wynajmu.
3. Pre-autoryzacja kwoty kaucji zostaje odblokowana na koncie klienta w ciągu 7-14 dni, zależne od wewnętrznych rozporządzeń banku właściciela karty płatniczej.
4. W przypadku skrócenia okresu najmu wynikającego z umowy środki nie podlegają zwrotowi.
5. W przypadku anulowania opłaconej on-line rezerwacji na mniej niż 7 dni od dnia wynajmu nie przysługuje zwrot środków.
6. Najemca wyraża zgodę na obciążenie karty płatniczej, w przypadku naruszenia przez Najemcę Umowy Najmu.
7. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
8. W przypadku przedłużenia najmu za zgodą Wynajmującego stawka obliczana jest na podstawie stawki dziennej zawartej w Umowie.
9. Wszystkie kwoty zawarte na niniejszej Umowie podane są w Polskiej walucie (PLN) wyrażone w wartości brutto zawierającej podatek VAT.

IV. Ubezpieczenia
1. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada ubezpieczenia OC i NNW ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych w niniejszej Umowie Najmu.
2. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Pojazd za zgodą Wynajmującego.

V. Awaria
1. Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu, w miarę możliwości zapewni Najemcy Pojazd zastępczy maksymalnie segmentu B na okres naprawy. Za okres oczekiwania na Pojazd zastępczy dłuższy niż 24 godziny Najemca nie uiszcza czynszu za najem Pojazdu.
2. Udostępnienie Pojazdu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a) utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od Pojazdu,
b) uszkodzenia Pojazdu z winy Najemcy lub osoby nie uprawnionej do kierowania
Pojazdem,
c) unieruchomienia wynajętego Pojazdu poza terytorium Polski,
d) aktów wandalizmu.

VI. Udział własny w szkodzie lub kradzieży
Collision Damage Waiver tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji (CDW), Theft Protection tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży (TP)
Akceptując CDW i/lub TP Najemca przyjmuje obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującą stawką w dniu podpisania Umowy Najmu. W przeciwnym wypadku, w razie uszkodzeń, utraty lub kradzieży Pojazdu lub jego części albo wyposażenia Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność zgodnie z wpisanym na umowie udziałem własnym w szkodzie. CDW i TP nie wyklucza odpowiedzialności najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego Warunków, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczeniowych. Uszkodzenia opon, szyb, a także wnętrza Pojazdu (uszkodzenia wyposażenia Pojazdu, zniszczenia lub zaplamienia tapicerki oraz szkody spowodowane niedopałkami papierosów ), również brakujące elementy i wyposażenie Pojazdu jak np. (antena radiowa, kołpaki, gaśnica, koło zapasowe itp.) nie podlegają ograniczeniu odpowiedzialności Najemcy Pojazdu.

VII. Wypadki, uszkodzenie, kradzież.
1. W razie wypadku (związanego z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia Pojazdu), kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w jakikolwiek inny sposób, Najemca lub inna osoba kierująca Pojazdem obowiązana jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, a Najemca powinien zażądać wydania od Policji sporządzonego protokołu.
2. Każdy wypadek, uszkodzenie, utrata lub kradzież Pojazdu muszą być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu drogą mailową info@egorent.pl lub telefoniczną +48739169169. W każdym przypadku Najemca nie może zaakceptować roszczeń osób trzecich.
3. Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu, oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą, w szczególności poprzez:
a) dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku lub kolizji
b) dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia
c) nie pozostawianie Pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia
d) w sytuacji gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią – podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenie dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.
4. W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej, nawet w przypadku akceptacji CDW i/lub TP oraz wniesienia opłaty z tego tytułu.

VIII. Odpowiedzialność Wynajmującego
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w Pojeździe ani za jakiekolwiek opłaty, mandaty obciążające Najemcę w związku z używaniem Pojazdu w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem w okresie najmu.

IX. Opłaty dodatkowe
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym Pojeździe w przypadku:
a) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
b) uszkodzenia wnętrza Pojazdu, opon, felg, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych plam
c) prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, a także bez ważnego prawa jazdy,
d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży Pojazdu,
e) ucieczki z miejsca wypadku,
f) wjazdu Pojazdu za granicę bez zgody Wynajmującego, oraz wszystkich kosztów związanych z jego sprowadzeniem w przypadku szkody lub awarii.
g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów
2. Każdy dzień postoju Pojazdu w związku z powyższymi działaniami – 100 PLN.
3. Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej – 300 PLN.
4. Brak kluczyka – 700 PLN.
5. Brak dokumentów Pojazdu (nie dotyczy kradzieży Pojazdu) – 500 PLN.
6. Brak tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) – 500 PLN.
7. Palenie tytoniu w Pojeździe – 400 PLN.
8. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści – 300 PLN.
9. Zwrot brudnego Pojazdu – 50 PLN.
10. Zwrot Pojazdu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 300 PLN.
11. Zwrot Pojazdu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem – 400 PLN.
12. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego – 100 PLN..
13. Zatankowanie do Pojazdu niewłaściwego paliwa – 1500 PLN.
14. Demontaż części Pojazdu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego – 2500 PLN. + koszt uzupełnienia brakującej części w serwisie ASO. – 2000 PLN
15. Każdorazowe przekroczenie prędkości powyżej 160 km h – 100 PLN
16. Brakujący element z listy wyposażenia standardowego (za każde) – 100 PLN
17. Uszkodzenie lub nie zwrócenie każdego z dobranych elementów wyposażenia dodatkowego (GPS, fotelik, łańcuchy, relingi i box dachowy) zobowiązany jest pokryć całkowity koszt brakującego wyposażenia.
18. Opłata Administracyjna za rozpoczęcie procedury przywłaszczenia Pojazdu – 1000 PLN.
19.Usługa tankowania Pojazdu 50 PLN. + koszt paliwa.
20. W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granicę Polski bez zgody – 1000 PLN
21. Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa – 120 PLN

X. Polityka prywatności.
Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza rezerwacyjnego / przesłanie e-maila / rezerwacja telefoniczna.
Aby zarezerwować samochód koniecznym jest podanie:
– imienia i nazwiska
– adresu pocztowego
– numeru telefonu
– adresu e-mail.

Dane te umożliwiają nam obsłużenie rezerwacji, kontakt w razie wystąpienia problemów z realizacją rezerwacji oraz przesłanie elektronicznego potwierdzenia. W przypadku wyboru płatności on-line za wynajem, należy podać typ, numer i datę ważności karty płatniczej celem umożliwienia pobrania opłaty.

Przepisy prawa wymagają od nas także przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Najemca ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
c) usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) przeniesienia danych osobowych

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien przesłać e-maila z żądaniem pod adres: info@egorent.pl podając imię, nazwisko, adres e-mail i numer rezerwacji (w celu weryfikacji).
Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie,
przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało
wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem
wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia spersonalizowanej informacji handlowej.

Administrator przechowuje dane osobowe w związku z dokonaniem rezerwacji bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej rezerwacji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek rezerwacji, maksymalnie 10 lat od dnia dokonania rezerwacji

Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom zewnętrznym wykluczając poniższe.
Dane mogą być przechowywane i przekazywane na podstawie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.

Skargi z zakresu przetwarzania danych osobowych można wnosić do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

W przypadku zmian w Polityce Prywatności Ogólne Warunki Najmu Pojazdu zostaną niezwłocznie uaktualnione.
 • Afrikaans
 • Albanian - shqipe
 • Arabic - ‎‫العربية‬‎
 • Armenian - Հայերէն
 • Azerbaijani - azərbaycanca
 • Basque - euskara
 • Belarusian - беларуская
 • Bengali - বাংলা
 • Bulgarian - български
 • Catalan - català
 • Chinese - 中文(简体中文)
 • Chinese - 中文 (繁體中文)
 • Croatian - hrvatski
 • Czech - čeština
 • Danish - dansk
 • Dutch - Nederlands
 • English
 • Esperanto - esperanto
 • Estonian - eesti
 • Filipino
 • Finnish - suomi
 • French - français
 • Galician - galego
 • Georgian - ქართული
 • German - Deutsch
 • Greek - Ελληνικά
 • Gujarati - ગુજરાતી
 • Haitian Creole - kreyòl ayisyen
 • Hebrew - ‎‫עברית‬‎
 • Hindi - हिन्दी
 • Hungarian - magyar
 • Icelandic - íslenska
 • Indonesian - Bahasa Indonesia
 • Irish - Gaeilge
 • Italian - italiano
 • Japanese - 日本語
 • Kannada - ಕನ್ನಡ
 • Korean - 한국어
 • Latin - Lingua Latina
 • Latvian - latviešu
 • Lithuanian - lietuvių
 • Macedonian - македонски
 • Malay - Bahasa Melayu
 • Maltese - Malti
 • Norwegian - norsk
 • Persian - ‎‫فارسی‬‎
 • Polish - polski
 • Portuguese - português
 • Romanian - română
 • Russian - русский
 • Serbian - Српски
 • Slovak - slovenčina
 • Slovenian - slovenščina
 • Spanish - español
 • Swahili - Kiswahili
 • Swedish - svenska
 • Tamil - தமிழ்
 • Telugu - తెలుగు
 • Thai - ไทย
 • Turkish - Türkçe
 • Ukrainian - українська
 • Urdu - ‎‫اردو‬‎
 • Vietnamese - Tiếng Việt
 • Welsh - Cymraeg
 • Yiddish - יידיש
Double-click
Select to translate
translator
 • Afrikaans
 • Albanian - shqipe
 • Arabic - ‎‫العربية‬‎
 • Armenian - Հայերէն
 • Azerbaijani - azərbaycanca
 • Basque - euskara
 • Belarusian - беларуская
 • Bengali - বাংলা
 • Bulgarian - български
 • Catalan - català
 • Chinese - 中文(简体中文)
 • Chinese - 中文 (繁體中文)
 • Croatian - hrvatski
 • Czech - čeština
 • Danish - dansk
 • Dutch - Nederlands
 • English
 • Esperanto - esperanto
 • Estonian - eesti
 • Filipino
 • Finnish - suomi
 • French - français
 • Galician - galego
 • Georgian - ქართული
 • German - Deutsch
 • Greek - Ελληνικά
 • Gujarati - ગુજરાતી
 • Haitian Creole - kreyòl ayisyen
 • Hebrew - ‎‫עברית‬‎
 • Hindi - हिन्दी
 • Hungarian - magyar
 • Icelandic - íslenska
 • Indonesian - Bahasa Indonesia
 • Irish - Gaeilge
 • Italian - italiano
 • Japanese - 日本語
 • Kannada - ಕನ್ನಡ
 • Korean - 한국어
 • Latin - Lingua Latina
 • Latvian - latviešu
 • Lithuanian - lietuvių
 • Macedonian - македонски
 • Malay - Bahasa Melayu
 • Maltese - Malti
 • Norwegian - norsk
 • Persian - ‎‫فارسی‬‎
 • Polish - polski
 • Portuguese - português
 • Romanian - română
 • Russian - русский
 • Serbian - Српски
 • Slovak - slovenčina
 • Slovenian - slovenščina
 • Spanish - español
 • Swahili - Kiswahili
 • Swedish - svenska
 • Tamil - தமிழ்
 • Telugu - తెలుగు
 • Thai - ไทย
 • Turkish - Türkçe
 • Ukrainian - українська
 • Urdu - ‎‫اردو‬‎
 • Vietnamese - Tiếng Việt
 • Welsh - Cymraeg
 • Yiddish - יידיש
Double-click
Select to translate

Wymagane dokumenty:

-Obywatel Polski-

 • dowód osobisty/paszport
 • prawo jazdy
 • karta debetowa lub kredytowa (dla kl. Premium 2 karty kredytowe)

-W przypadku osoby z zagranicy-

 • dowód osobisty/paszport
 • prawo jazdy
 • karta debetowa lub kredytowa (dla kl. Premium 2 karty kredytowe)
 • w przypadku obywateli USA, Kanady i Australii międzynarodowe prawo jazdy

 

 

 

 

fb g+ youtube mail

DANE FIRMY:

adres

Adres:

ul. Gen.Leopolda Okulickiego 18

35-222 Rzeszów,

oddział: ul.Krakowska 330

35-213 Rzeszów

telefon

telefon:

Dystrybucja kotłów na pellet:

+48 880 021 217

Wypożyczalnia samochodów:

+48 739 169 169

Sprzedaż samochodów:

+48 880 020 045

mail

e-mail:

Dystrybucja kotłów na pellet:

krzysztof.kowalski@voox.eu

Wypożyczalnia samochodów:

wynajem@egorent.pl

Sprzedaż samochodów:

kajetan.kowalski@egoone.pl

DO POBRANIA:

 

 

NA SKRÓTY:

 

 

ZAPYTAJ O PRODUKTY I USŁUGI

Telefon: +48 533 399 501

e-mail: info@egoone.pl